021-91014197 call

ماینینگ، خوب، بد، زشت

دانلود فایل مراسم

رویداد «ماینینگ،خوب، بد، زشت» سه شنبه 4 تیرماه 1398 از ساعت 16 تا 19 در دانشگاه امیرکبیر در قالب 6 سخنرانی و یک پنل برگزار شد.